Stockholm 2002-03-07

Förbundet för Ekoparken
Stora Skuggans väg 30
115 42 Stockholm


Till Länsstyrelsen i Stockholms län
via
Stockholms stadsbyggnadsnämnd/-kontor
Box 8314
104 20 Stockholm


Överklagande av bygglov för marksaneringsanläggning för termisk behandling av miljöfarligt avfall inklusive lager av miljöfarligt avfall m m på Gasverkstomtens strand mot Husarviken, Hjorthagen 1:3 i Stockholm, dnr 2001-14037-571 - begäran om inhibition

Förbundet för Ekoparken är en paraplyorganisation för 45 föreningar med inalles mer än 200.000 medlemmar, vilka förenas i ambitionen att värna, vårda och visa det samlade kungliga parklandskapet Nationalstadsparken - Ekoparken. Förbundet har varit verksamt som förbund sedan 1992.

Förbundet har tidigare (2000-03-20 och 2000-11-30) avgivit yttranden i ärendet. Vidare har vi vid förhandlingarna i Miljödomstolen (2001-02-20 och 2001-02-21) framfört våra synpunkter såväl muntligt som skriftligt. Vi har därutöver 2001-05-22 inkommit med yttrande [Bilaga 1] över sökandens kompletterande bullerutredning (daterad 2001-04-23) samt 2001-06-18 till domstolen lämnat egna kompletterande bullermätningar [Bilaga 2].

Förbundet för Ekoparken ställer sig helt bakom det överklagande av bygglovet för destruktionsanläggningen, vilket inlämnats av vår medlemsorganisation Djurgården Lilla Värtans Miljöskyddsförening, bl.a. som ombud för ett antal sakägare [Bilaga 3].

Från Förbundets sida vill vi särskilt betona bulleraspekten. Det står helt klart att en destruktionsanläggning i kanten av Nationalstadsparken skulle medföra synnerligen kraftigt höjda bullernivåer i ett f.n. så gott som ostört område - ett område som av bl.a. KDF betraktas som synnerligen värdefullt [Bilaga 4 (anm: finns endast i pappersversion)]. Våra synpunkter utvecklas närmare i bilagorna 1 och 2, till vilka vi ber att få hänvisa.


E.u.

Claes Trygger
Artillerigatan 78
115 30 STHLM