Stockholm 2002-03-07

Förbundet för Ekoparken
Stora Skuggans väg 30
115 42 Stockholm


Till Länsstyrelsen i Stockholms län

via

Stockholms stadsbyggnadsnämnd/-kontor
Box 8314
104 20 StockholmÖverklagan av bygglov för mellanlager och krossning av bergmassor på Gasverkstomten längs Husarviken och Nationalstadsparken, Hjorthagen 1:3 vid Lilla Värtan i Stockholm, 2001-08671-571

Förbundet för Ekoparken är en paraplyorganisation för 45 föreningar med inalles mer än 200.000 medlemmar, vilka förenas i ambitionen att värna, vårda och visa det samlade kungliga parklandskapet Nationalstadsparken - Ekoparken. Förbundet har varit verksamt som förbund sedan 1992.

Förbundet för Ekoparken ställer sig helt bakom det överklagande av bygglovet för stenkrossen, vilket inlämnats av vår medlemsorganisation Djurgården Lilla Värtans Miljöskyddsförening, bl.a. som ombud för ett antal sakägare [Bilaga 1].

Från Förbundets sida vill vi särskilt betona bulleraspekten. Det står helt klart att en stenkross i kanten av Nationalstadsparken skulle medföra synnerligen kraftigt höjda bullernivåer i ett f.n. så gott som ostört område - ett område som av bl.a. KDF betraktas som synnerligen värdefullt [Bilaga 2: Yttrande från KDF, daterat den 30 november 2000, inlämnat till Miljödomstolen den 4 december (aktbilaga 30 till akt M 184-00). Finns f.n. endast i pappersversion.]. Våra bullermätningar i området, genomförda med anledning av planerna på en destruktionsanläggning för förgiftad jord, redovisas i Bilaga 3 (obs: karta medföljer endast pappersversionen). Vi vill även påminna om Stadsbyggnadskontorets utlåtande av den 2 november 1994 [Bilaga 4: Angående uppläggning av massor från trafiktunnlar på Husarviksområdet. Finns f.n. endast i pappersversion.].

E.u.

Claes Trygger
Artillerigatan 78
115 30 STHLM