ORDLISTA TILL ZILL-CULLEN
Kursbok på kursen Differentialekvationer och transformer I, 5B1200

Detta är en ej ordagrann översättning av ingresser samt begrepp som står med fetstil ur 4:de upplagan av Dennis G. Zill och Michael R. Cullens bok om differentialekvationer. Först kommer en ordlista i kapitelordning och sedan en med de engelska orden i bokstavsordning.

 

Ordlista i kapitelordning

Kapitel 1. Inledning till differentialekvationer

1.1 Definitioner och terminologi

Ordinära och partiella differentialekvationer. En ekvations ordning. Lineära och icke-lineära ekvationer. Lösning till en differentialekvation. Explicita och implicita lösningar. Triviallösning. Lösningsfamilj. Partikulärlösning. Allmän lösning. Differentialekvationssystem.

Sida

English

Svenska

2

differential equation (DE)

differentialekvation (DE)

2

type

typ

2

order

ordning

2

linearity

linearitet

2

ordinary differential equation (ODE)

ordinär differentialekvation (ODE)

2

partial differential equation (PDE)

partiell differentialekvation (PDE)

2

order of a differential equation

en differentialekvations ordning

3

linear

lineär

3

nonlinear

ickelineär

3

solutions

lösningar

5

explicit solution

explicit lösning

5

trivial solution

triviallösning

5

implicit solution

implicit lösning

6

integral

integral

6

integral curve

integralkurva

6

solution curve

lösningskurva

6

one-parameter family of solutions

en-parametrisk lösningsfamilj

6

n-parameter family of solutions

n-parametrisk lösningsfamilj

6

particular solution

partikulärlösning

7

singular solution

singulär lösning

7

general solution

allmän lösning

8

system of ordinary differential equations

ordinärt differentialekvationssystem

11

Clairaut's equation

Clairauts ekvation

1.2.Begynnelsevärdesproblem

Begynnelsevärdesproblem. Begynnelsevillkor. En lösnings existens och entydighet. Existensintervall. ODE-lösare.

Sida

English

Svenska

11

initial-value problem (IVP)

begynnelsevärdesproblem (IVP)

11

initial conditions

begynnelsevillkor

11

nth-order initial-value

n:te ordningens begynnelse-

 

problem

värdesproblem

13

existence

existens

13

uniqueness

entydighet

13

one

en enda

15

ODE solver

ODE-lösare (datorprogram)

1.3 Differentialekvationer som matematiska modeller

Matematisk modell. En modells lösningsnivå. Newtons andra rörelselag. Kirchhoffs andra lag. Dynamiska system. Till- ståndsvariabler. Ett systems tillstånd. Ett systems svar.

Sida

English

Svenska

18

mathematical model

matematisk modell

18

level of resolution

lösningsnivå

19

state of the system

systemets tillstånd

19

population growth

befolkningstillväxt

19

radioactive decay

radioaktivt sönderfall

20

continuously

kontinuerligt

20

first-order reaction

reaktion av första ordningen

21

second-order reaction

reaktion av andra ordningen

23

first law of motion

första rörelselag

23

Newton's second law of motion

Newtons andra rörelselag

24

dynamical system

dynamiskt system

24

state variables

tillståndsvariabler

24

response of the system

systemets svar

26

tractrix

traktris (släpkurva)

 

Kapitel 2. Differentialekvationer av första ordningen

2.1 Separabla variabler

Lösning genom integration. Definition av en separabel DE. Lösningsmetod. Att tappa en lösning. Alternativa former.

Sida

English

Svenska

31

separable

separabel

31

separable variables

separerbara variabler

2.2. Exakta ekvationer

Total differential. Definition av en exakt DE. Lösningsmetod.

Sida

English

Svenska

38

exact differential

total differential

38

exact equation

exakt ekvation

2.3. Lineära ekvationer

Definition av en lineär DE. Standardform för en lineär ekvation. Variation av konstanterna. Lösningsmetod. Integrerande faktor. Allmän lösning. Funktion definierad genom en integral.

Sida

English

Svenska

44

linear equation

lineär (linjär) ekvation

44

standard form

standardform

45

sum

summa

45

variation of parameters

variation av konstanterna

46

integrating factor

integrerande faktor

49

nonelementary

icke elementär

49

error function

felfunktionen

49

complementary error function

komplementära felfunktionen

52

sine integral function

integralsinusfunktionen

53

linearization

linearisering

2.4. Lösning genom substitution

Substitution i en differentialekvation. Homogen funktion. Homogen DE. Bernoullis DE.

Sida

English

Svenska

54

substitution

substitution

54

homogeneous function

homogen funktion

54

homogeneous

homogen

56

Bernoulli's equation

Bernoulliekvationen

58

Ricatti's equation

Ricattiekvationen

 

Kapitel 3. Differentialekvationer av första ordningen som modeller

3.1. Lineära ekvationer

Exponentiell tillväxt och exponentiellt avtagande. Halvlivslängd. Datering med kolmetoden. Newtons avkylningslag. Blandningar. Seriekopplingar. Transient term. Term för stabilt tillstånd.

Sida

English

Svenska

61

growth

tillväxt

61

decay

avtagande

62

growth constant

tillväxtfaktor

62

decay constant

sönderfallskonstant

62

half-life

halvlivslängd

63

carbon dating

datering med kolmetoden

66

response

svar

67

transient term

transient (utdöende) term

67

steady-state

stabilt tillstånd

67

steady-state current

strömmen vid stabil jämvikt

71

orthogonal trajectories

ortogonaltrajektorior

3.2 Icke-lineära ekvationer

Befolkningsmodeller. Relativ tillväxthastighet. Logistiska differentialekvationen. Logistikfunktion. Kemisk reaktion av andra ordningen.

Sida

English

Svenska

72

specific

angiven

72

relative

relativ

72

growth rate

tillväxthastighet

73

density-dependent hypothesis

täthetsberoende antagande

73

carrying capacity

bärande kapacitet

73

logistic equation

logistikekvationen

73

logistic function

logistikfunktionen

73

logistic curve

logistikkurvan

76

Gompertz curve

Gompertzkurvan

78

modified logistic equation

modifierade logistikekvationen

79

Stefan's law

Stefans lag

3.3. (Lineära och icke-lineära ekvationssystem)

System med DE som matematisk modell. Lineära och ickelineära system. Radioaktivt sönderfall. Blandningar. Lotka-Volterras rovdjur-bytesmodell. Tävlingsmodeller. Elektriska kretsar.

Sida

English

Svenska

82

linear system

lineärt system

82

radioactive decay series

radioaktiv sönderfallsserie

85

Lotka-Volterra predator-prey model

Lotka-Volterras rovdjur-bytesmodell

86

competition models

tävlingsmodeller

87

Kirchhoff's second law

Kirchhoffs andra lag

 

Kapitel 4. Differentialekvationer av högre ordning

4.1. Förberedande teori: Lineära ekvationer

Lineära DE av högre ordning. Begynnelsevärdesproblem. Existens och entydighet. Randvärdesproblem. Homogena och ickehomogena DE. Lineär differentialoperator. Lineärt beroende. Lineärt oberoende. Wronskideterminanten. Fundamental lösningsmängd. Superpositionsprinciper. Allmän lösning. Komplementfunktion. Partikulärlösning.

Sida

English

Svenska

95

boundary-value problem (BVP)

randvärdesproblem (BVP)

95

boundary conditions

randvillkor

96

nonhomogeneous

icke-homogen

97

differential operator

differentialoperator

97

nth-order differential operator

differentialoperator av n:te ordningen

97

linear operator

lineär operator

98

superposition

superposition

99

linearly dependent

lineärt beroende

99

linearly independent

lineärt oberoende

100

Wronskian

Wronski-determinanten

101

fundamental set of solutions

fundamental lösningsmängd

103

particular integral

partikulärlösning

104

complementary function

komplementfunktion

106

input function

ingångsfunktion

106

forcing function

styrande funktion

106

excitation function

retningsfunktion

106

output

resultat

4.2. Reducering av ordningen

Reducering av en lineär DE av andra ordningen till en DE av första ordningen. Standardform för en homogen lineär DE av andra ordningen.

Sida

English

Svenska

109

reduction of order

reducering av ordningen

4.3. Homogena lineära ekvationer med konstanta koefficienter

Hjälpekvation. Rötter till en andragradsekvation. Eulers formel. Former för allmänna lösningen till en homogen lineär DE av andra ordningen med konstanta koefficienter. DE av högre ordning. Rötter till hjälpekvationer av högre grad än två.

Sida

English

Svenska

113

auxiliary equation

hjälpekvation

113

characteristic equation

karakteristisk ekvation

4.4. Ansats med obestämda koefficienter och superposition

Allmän lösning till en icke-homogen lineär DE. Formen för en partikulärlösning. Superpositionsprincipen för ickehomogen DE. Fall för användning av obestämda koefficienter.

Sida

English

Svenska

121

method of undetermined coefficients

metod med obestämda koefficienter

Kapitel 7. Laplacetransformen

7.1. Definition av Laplacetransformen

Linearitetsegenskap. Integraltransform. Definition av Laplacetransformen. Styck(e)vis kontinuerliga funktioner. Funktioner av exponentiell ordning. Existens av Laplacetransformen. Transformer av några grundläggande funktioner.

Sida

English

Svenska

259

linearity property

linearitetsegenskap

259

integral transforms

integraltransformer

260

Laplace transform

Laplacetransform

260

linear transform

lineär transform

261

piecewise continuous

styckevis kontinuerlig

261

exponential order

exponentiell ordning

266

gamma function

gammafunktionen

7.2. Invers transform

Invers Laplacetransform. Linearitet. Några inversa transformer. Användning av partialbråksuppdelning.

Sida

English

Svenska

267

inverse Laplace transform

invers Laplacetransform

272

cover-up method

uppföljningsmetod

272

Heaviside's expansion theorem

Heavisides utvecklingssats

7.3. Translationssatser och derivator till en transform

Första translationssatsen. Invers form av första translationssatsen. Enhetsstegfunktion. Funktioner uttryckta i termer av enhetsstegfunktioner. Andra translationssatsen. Transform av en enhetsstegfunktion. Invers form av andra translationssatsen. Derivator till en transform.

Sida

English

Svenska

273

first translation theorem

första translationssatsen

273

first shifting theorem

första skiftsatsen

275

unit step function

enhetsstegfunktion

277

second translation theorem

andra translationssatsen

277

second shifting theorem

andra skiftsatsen

7.4. Transformer av derivator, integraler och periodiska funktioner

Transform av en derivata. Faltning mellan två funktioner. Faltningssatsen. Invers form av faltningssatsen. Transform av en integral. Transform av en periodisk funktion.

Sida

English

Svenska

285

convolution

faltning

285

convolution theorem

faltningssatsen

288

periodic function

periodisk funktion

7.5. Tillämpningar

Användning av Laplacetransformen vid lösning av ett begynnel- sevärdesproblem. Volterras integralekvation. Integral-differentialekvation. Användning av Laplacetransformen för att lösa ett randvärdesproblem.

Sida

English

Svenska

295

Volterra integral equation

Volterras integralekvation

296

integrodifferential equation

integral-differentialekvation

300

transfer function

överföringsfunktion

300

zero-state response

svaret för nolltillståndet

300

weight function

viktsfunktion

300

zero-input response

svaret för nolltillförsel

7.6. Diracs deltafunktion

Enhetspuls. Diracs deltafunktion. Transform av Diracs deltafunktion. Utdragsegenskap.

Sida

English

Svenska

306

unit impulse

enhetspuls

306

Dirac delta function

Diracs deltafunktion

308

theory of distributions

distributionsteori

308

generalized functions

generaliserade funktioner

308

sifting property

utdragsegenskap

309

impulse response

impulssvaret

7.7. Lineära ekvationssystem

Användning av Laplacetransformen för att lösa ett differentialekvationssystem. Kopplade fjädrar. Kretsar (elektriska).

Kapitel 8 System med lineära differentialekvationer av första ordningen

8.1. Förberedande teori

Lineära system. Homogena och icke-homogena system. Lösningsvektor. Begynnelsevärdesproblem. Superpositionsprincipen. Lineärt beroende. Lineärt oberoende. Wronskideterminanten. Fundamental lösningsmängd. Allmän lösning. Komplementlösning. Partikulärlösning.

Sida

English

Svenska

320

nth-order system

system av n:te ordningen

320

system of linear first-order equations

system av lineära ekvationer av första ordningen

320

nth-order linear system

lineärt system av n:te ordningen

322

solution vector

lösningsvektor

323

superposition principle

superpositionsprincipen

8.2. Homogena lineära system med konstanta koefficienter

Karakteristisk ekvation till en kvadratisk matris. Egenvärden till en matris. Egenvektorer. Former för den allmänna lösningen till ett homogent lineärt system med konstanta koefficienter.

Sida

English

Svenska

331

eigenvalue

egenvärde

331

eigenvector

egenvektor

334

eigenvalue of multiplicity m

egenvärde av multiplicitet m

335

symmetric

symmetrisk

8.3. Variation av konstanterna

Fundamentalmatris. Att hitta en partikulärlösning genom variation av konstanterna.

Sida

English

Svenska

344

fundamental matrix

fundamentalmatris

8.4. (e upphöjt till en matris)

Homogena system. Potensserie för exp(at). e upphöjt till en matris. Icke-homogena system.

Sida

English

Svenska

349

matrix exponential

e upphöjt till en matris

Kapitel 9. Numeriska metoder för ordinära differentialekvationer

9.1. Riktningsfält

Linjeelement. Riktningsfält. Vinkelkoefficientsfält. Fält av linjeelement.

Sida

English

Svenska

354

lineal elements

linjeelement

354

isocline

isoklin (lika lutning)

354

direction field

riktningsfält

354

slope field

vinkelkoefficientsfält

354

lineal element field

fält av linjeelement

 

Kapitel 10. Plana autonoma system samt stabilitet

10.1 Autonoma system, jämviktspunkter och periodiska lösningar

Dynamiska system. Vektorfältstolkning av ett plant autonomt system. Jämviktspunkter. Periodiska lösningar. System i polära koordinater.

Sida

English

Svenska

389

autonomous

autonom

390

column vector form

kolonnvektorform

390

row vector form

radvektorform

390

path

bana, väg

390

trajectory

trajektoria

391

plane autonomous system

plant autonomt system

391

vector field

vektorfält

392

constant solution

konstantlösning

392

critical

kritisk

392

stationary point

stationär punkt

392

equilibrium solution

jämviktslösning

392

arc

båge

392

periodic solution

periodisk lösning

392

cycle

cykel

10.2. Stabilitet hos lineära system

Lokalt stabila jämviktspunkter. Stabilitetsanalys med användning av egenvärden och egenvektorer. Noder. Sadelpunk- ter. Degenererade noder. Centra. Spiraler.

Sida

English

Svenska

398

locally stable

lokalt stabil

398

unstable

instabil

398

trace

spår

400

stable node

stabil nod

400

unstable node

instabil nod

400

saddle point

sadelpunkt

402

degenerate stable node

degenererad stabil nod

402

degenerate unstable node

degenererad instabil nod

403

center

centrum

403

stable spiral point

stabil spiralpunkt

403

unstable spiral point

instabil spiralpunkt

10.3. Linearisering och lokal stabilitet

Stabila och instabila jämviktspunkter. Jacobimatris till ett icke-lineärt system. Att förutsäga stabilitet genom att använda linearisering. Klassificering av jämviktspunkter med användning av linearisering. Klassificering av jämviktspunkter med användning av fasplansanalys.

Sida

English

Svenska

409

stable critical point

stabil jämviktspunkt

409

asymptotically stable critical point

asymptotiskt stabil jämviktspunkt

410

locally stable critical point

lokalt stabil jämviktspunkt

413

Jacobian matrix

Jacobimatrisen

417

phase-plane method

fasplansmetoden

10.4 (Modellbygge med användning av autonoma system)

Stabilitetsanalys av en icke-lineär pendelekvation. Ickelineära oscillationer och stabilitet. Samspel mellan rovdjur och byte samt befolkningscykler. Tävlingssamspel och samexistens.

Sida

English

Svenska

424

overdamped

överdämpat

424

underdamped

underdämpat

425

predator-prey interaction

samspel mellan rovdjur och byte

427

competitive interaction

tävlingssamspel

431

Volterra's principle

Volterras princip

 

Kapitel 11. Ortogonala funktioner och Fourierserier

11.1. Ortogonala funktioner

Inreprodukt. Ortogonala funktioner. Ortogonal mängd. Norm. Kvadratisk norm. Ortonormal mängd. Ortogonalitet med avseende på en viktsfunktion. Generaliserade Fourierserier.

Sida

English

Svenska

437

inner product

innerprodukt (inre produkt)

437

orthogonal functions

ortogonala funktioner

437

orthogonal

ortogonal

438

norm

norm

438

square norm

kvadratisk norm

438

orthonormal set

ortonormaliserad mängd

441

orthogonal with respect to a weight function

ortogonal med avs. på en viktsfunktion

441

generalized Fourier series

generaliserad Fourierserie

441

complete

fullständig

11.2. Fourierserier

Fourierserier. Fourierkoefficienter. Konvergens av en Fourierserie. Periodisk utvidgning.

Sida

English

Svenska

444

Fourier series

Fourierserie

444

Fourier coefficients

Fourierkoefficienter

446

periodic extension

periodisk utvidgning

448

complex form

komplex form

11.3. Fouriers cosinus- och sinusserier

Jämna och udda funktioner. Egenskaper för jämna och udda funktioner. Fouriers cosinus- och sinusserier. Följd av delsummor. Gibbs fenomen. Halvviddsutvecklingar.

Sida

English

Svenska

448

even

jämn

448

odd

udda

450

cosine series

cosinusserie

450

sine series

sinusserie

451

Gibbs phenomenon

Gibbs fenomen

452

half-range expansions

halvviddsutvecklingar

457

double sine series

dubbel sinusserie

457

double cosine series

dubbel cosinusserie

 

Kapitel 12. Partiella differentialekvationer och randvärdesproblem i Cartesiska koordinater

12.1. Separabla partiella differentialekvationer

Lineära PDE av andra ordningen. Homogena. Icke-homogena. Lösning. Separabla ekvationer. Separationskonstant. Superpositionsprincipen. Klassificering av lineära PDE av andra ordningen.

Sida

English

Svenska

475

linear second-order partial

lineär partiell differential-

 

differential equation (PDE)

ekvation av andra ordningen (PDE)

475

method of separation of variables

metod med separation av variablerna

478

hyperbolic

hyperbolisk

478

parabolic

parabolisk

478

elliptic

elliptisk

12.2. Klassiska ekvationer och randvärdesproblem

En-dimensionella värmeledningsekvationen. Laplace-en. La- places ekvation i två variabler. En-dimensionella vågekvationen. Begynnelsevillkor. Typer av randvillkor. Randvärdesproblem. Klassiska PDE med modifikationer.

Sida

English

Svenska

480

one-dimensional heat equation

en-dimensionell värmeledningsekvation

480

one-dimensional wave equation

en-dimensionell vågekvation

480

Laplace's equation in two dimensions

Laplaceekvationen i två dimensioner

480

two-dimensional Laplacian

två-dimensionella Laplace-en

480

Laplacian

Laplace-en

482

thermal diffusivity

värmegenomsläpp

483

Dirichlet condition

Dirichlet-villkor

483

Neumann condition

Neumann-villkor

483

Robin condition

Robin-villkor

485

diffusion equation

diffusionsekvation

485

telegraph equation

telegrafekvation

12.3. Värmeledningsekvationen

Lösning av ett randvärdesproblem genom separation av variablerna. Egenvärden. Egenvärdesfunktioner.

Sida

English

Svenska

487

eigenfunctions

egenvärdesfunktioner

12.4. Vågekvationen

Lösning av ett randvärdesproblem genom separation av variablerna. Stående vågor. Normala moder. Första normala mod. Grundfrekvens. Övertoner.

Sida

English

Svenska

491

standing waves

stående vågor

491

normal modes

normala moder

491

first standing wave

första stående våg

491

first normal mode

första normala mod

491

fundamental mode of vibration

grundmod för vibration

491

nodes

noder

491

fundamental frequency

grundfrekvens

491

first harmonic

första harmoni

491

overtones

övertoner

492

free-end conditions

villkor i öppna ändar

493

simply supported

har enkelt stöd

494

traveling waves

gående vågor

494

d'Alembert's solution

d'Alemberts lösning

12.5. Laplaceekvationen

Lösning av ett randvärdesproblem genom separation av variablerna. Dirichlet-problem. Superpositionsprincipen.

Sida

English

Svenska

496

Dirichlet problem

Dirichlet-problem

12.6. (Icke-homogena ekvationer och randvillkor)

Användning av byte av beroende variabel. Lösning för stabilt jämviktstillstånd. Transient lösning.

Sida

English

Svenska

501

steady-state solution

lösning för stabilt jämviktstillstånd

501

transient solution

transient lösning

 

 

Ordlista i alfabetisk ordning

Sida

English

Svenska

392

arc

båge

409

asymptotically stable critical point

asymptotiskt stabil jämviktspunkt

389

autonomous

autonom

113

auxiliary equation

hjälpekvation

     

56

Bernoulli's equation

Bernoulliekvationen

95

boundary conditions

randvillkor

95

boundary-value problem (BVP)

randvärdesproblem (BVP)

     

63

carbon dating

datering med kolmetoden

73

carrying capacity

bärande kapacitet

403

center

centrum

113

characteristic equation

karakteristisk ekvation

11

Clairaut's equation

Clairauts ekvation

390

column vector form

kolonnvektorform

86

competition models

tävlingsmodeller

427

competitive interaction

tävlingssamspel

49

complementary error function

komplementära felfunktionen

104

complementary function

komplementfunktion

441

complete

fullständig

448

complex form

komplex form

392

constant solution

konstantlösning

20

continuously

kontinuerligt

285

convolution

faltning

285

convolution theorem

faltningssatsen

450

cosine series

cosinusserie

272

cover-up method

uppföljningsmetod

392

critical

kritisk

392

cycle

cykel

     

494

d'Alembert's solution

d'Alemberts lösning

61

decay

avtagande

62

decay constant

sönderfallskonstant

402

degenerate stable node

degenererad stabil nod

402

degenerate unstable node

degenererad instabil nod

73

density-dependent hypothesis

täthetsberoende antagande

2

differential equation (DE)

differentialekvation (DE)

97

differential operator

differentialoperator

485

diffusion equation

diffusionsekvation

306

Dirac delta function

Diracs deltafunktion

354

direction field

riktningsfält

483

Dirichlet condition

Dirichlet-villkor

496

Dirichlet problem

Dirichlet-problem

457

double cosine series

dubbel cosinusserie

457

double sine series

dubbel sinusserie

24

dynamical system

dynamiskt system

     

487

eigenfunctions

egenvärdesfunktioner

331

eigenvalue

egenvärde

334

eigenvalue of multiplicity m

egenvärde av multiplicitet m

331

eigenvector

egenvektor

478

elliptic

elliptisk

392

equilibrium solution

jämviktslösning

49

error function

felfunktionen

448

even

jämn

38

exact differential

total differential

38

exact equation

exakt ekvation

106

excitation function

retningsfunktion

13

existence

existens

5

explicit solution

explicit lösning

261

exponential order

exponentiell ordning

     

491

first harmonic

första harmoni

23

first law of motion

första rörelselag

491

first normal mode

första normala mod

20

first-order reaction

reaktion av första ordningen

273

first shifting theorem

första skiftsatsen

491

first standing wave

första stående våg

273

first translation theorem

första translationssatsen

106

forcing function

styrande funktion

444

Fourier coefficients

Fourierkoefficienter

444

Fourier series

Fourierserie

492

free-end conditions

villkor i öppna ändar

491

fundamental frequency

grundfrekvens

344

fundamental matrix

fundamentalmatris

491

fundamental mode of vibration

grundmod för vibration

101

fundamental set of solutions

fundamental lösningsmängd

     

266

gamma function

gammafunktionen

7

general solution

allmän lösning

441

generalized Fourier series

generaliserad Fourierserie

308

generalized functions

generaliserade funktioner

451

Gibbs phenomenon

Gibbs fenomen

76

Gompertz curve

Gompertzkurvan

61

growth

tillväxt

62

growth constant

tillväxtfaktor

72

growth rate

tillväxthastighet

     

62

half-life

halvlivslängd

452

half-range expansions

halvviddsutvecklingar

272

Heaviside's expansion theorem

Heavisides utvecklingssats

54

homogeneous

homogen

54

homogeneous function

homogen funktion

478

hyperbolic

hyperbolisk

     

5

implicit solution

implicit lösning

309

impulse response

impulssvaret

11

initial conditions

begynnelsevillkor

11

initial-value problem (IVP)

begynnelsevärdesproblem (IVP)

437

inner product

innerprodukt (inre produkt)

106

input function

ingångsfunktion

6

integral

integral

6

integral curve

integralkurva

259

integral transforms

integraltransformer

46

integrating factor

integrerande faktor

296

integrodifferential equation integral-differential-ekvation

 

267

inverse Laplace transform

invers Laplacetransform

354

isocline

isoklin (lika lutning)

     

413

Jacobian matrix

Jacobi-matrisen

     

87

Kirchhoff's second law

Kirchhoffs andra lag

     

480

Laplace's equation in two dimensions

Laplaceekvationen i två dimensioner

260

Laplace transform

Laplacetransform

480

Laplacian

Laplace-en

18

level of resolution

lösningsnivå

354

lineal element field

fält av linjeelement

354

lineal elements

linjeelement

3

linear

lineär

44

linear equation

lineär (linjär) ekvation

97

linear operator

lineär operator

475

linear second-order partialdifferential equation (PDE)

lineär partiell differentialekvation av andra ordningen (PDE)

82

linear system

lineärt system

260

linear transform

lineär transform

2

linearity

linearitet

259

linearity property

linearitetsegenskap

53

linearization

linearisering

99

linearly dependent

lineärt beroende

99

linearly independent

lineärt oberoende

398

locally stable

lokalt stabil

410

locally stable critical point

lokalt stabil jämviktspunkt

73

logistic curve

logistikkurvan

73

logistic equation

logistikekvationen

73

logistic function

logistikfunktionen

85

Lotka-Volterra predator-prey model

Lotka-Volterras rovdjur-bytesmodell

     

18

mathematical model

matematisk modell

349

matrix exponential

e upphöjt till en matris

475

method of separation of variables

metod med separation av variablerna

121

method of undetermined coefficients

metod med obestämda koefficienter

78

modified logistic equation

modifierade logistikekvationen

     

483

Neumann condition

Neumann-villkor

23

Newton's second law of motion

Newtons andra rörelselag

491

nodes

noder

49

nonelementary

icke elementär

96

nonhomogeneous

icke-homogen

3

nonlinear

icke-lineär

438

norm

norm

491

normal modes

normala moder

6

n-parameter family of solutions

n-parametrisk lösningsfamilj

97

nth-order differential operator

differentialoperator av n:te ordningen

11

nth-order initial-value problem

n:te ordningens begynnelsevärdesproblem

320

nth-order linear system

lineärt system av n:te ordningen

320

nth-order system

system av n:te ordningen

     

448

odd

udda

15

ODE solver

ODE-lösare (datorprogram)

13

one

en enda

480

one-dimensional heat equation

en-dimensionell värmeledningsekvation

480

one-dimensional wave equation

en-dimensionell vågekvation

6

one-parameter family of solutions

en-parametrisk lösningsfamilj

2

order

ordning

2

order of a differential equation

en differentialekvations ordning

2

ordinary differential equation (ODE)

ordinär differentialekvation (ODE)

437

orthogonal

ortogonal

437

orthogonal functions

ortogonala funktioner

71

orthogonal trajectories

ortogonaltrajektorior

441

orthogonal with respect to a weight function

ortogonal med avs. på en viktsfunktion

438

orthonormal set

ortonormaliserad mängd

106

output

resultat

424

overdamped

överdämpat

491

overtones

övertoner

     

478

parabolic

parabolisk

2

partial differential equation (PDE)

partiell differentialekvation (PDE)

103

particular integral

partikulärlösning

6

particular solution

partikulärlösning

390

path

bana, väg

446

periodic extension

periodisk utvidgning

288

periodic function

periodisk funktion

392

periodic solution

periodisk lösning

417

phase-plane method

fasplansmetoden

261

piecewise continuous

styckevis kontinuerlig

391

plane autonomous system

plant autonomt system

19

population growth

befolkningstillväxt

425

predator-prey interaction

samspel mellan rovdjur och byte

     

19

radioactive decay

radioaktivt sönderfall

82

radioactive decay series

radioaktiv sönderfallsserie

109

reduction of order

reducering av ordningen

72

relative

relativ

66

response

svar

24

response of the system

systemets svar

58

Ricatti's equation

Ricattiekvationen

483

Robin condition

Robin-villkor

390

row vector form

radvektorform

     

400

saddle point

sadelpunkt

21

second-order reaction

reaktion av andra ordningen

277

second shifting theorem

andra skiftsatsen

277

second translation theorem

andra translationssatsen

31

separable

separabel

31

separable variables

separerbara variabler

308

sifting property

utdragsegenskap

493

simply supported

har enkelt stöd

52

sine integral function

integralsinusfunktionen

450

sine series

sinusserie

7

singular solution

singulär lösning

354

slope field

vinkelkoefficientsfält

6

solution curve

lösningskurva

322

solution vector

lösningsvektor

3

solutions

lösningar

72

specific

angiven

438

square norm

kvadratisk norm

409

stable critical point

stabil jämviktspunkt

400

stable node

stabil nod

403

stable spiral point

stabil spiralpunkt

44

standard form

standardform

491

standing waves

stående vågor

19

state of the system

systemets tillstånd

24

state variables

tillståndsvariabler

392

stationary point

stationär punkt

67

steady-state

stabilt tillstånd

67

steady-state current

strömmen vid stabil jämvikt

79

Stefan's law

Stefans lag

54

substitution

substitution

45

sum

summa

98

superposition

superposition

323

superposition principle

superpositionsprincipen

335

symmetric

symmetrisk

320

system of linear first-order equations

system av lineära ekvationer av första ordningen

8

system of ordinary differential equations

ordinärt differentialekvationssystem

     

485

telegraph equation

telegrafekvation

308

theory of distributions

distributionsteori

482

thermal diffusivity

värmegenomsläpp

398

trace

spår

26

tractrix

traktris (släpkurva)

390

trajectory

trajektoria

300

transfer function

överföringsfunktion

67

transient term

transient (utdöende) term

494

traveling waves

gående vågor

5

trivial solution

triviallösning

480

two-dimensional Laplacian

två-dimensionella Laplace-en

2

type

typ

     

424

underdamped

underdämpat

13

uniqueness

entydighet

306

unit impulse

enhetspuls

275

unit step function

enhetsstegfunktion

398

unstable

instabil

400

unstable node

instabil nod

403

unstable spiral point

instabil spiralpunkt

     

45

variation of parameters

variation av konstanterna

391

vector field

vektorfält

295

Volterra integral equation

Volterras integralekvation

431

Volterra's principle

Volterras princip

     

300

weight function

viktsfunktion

100

Wronskian

Wronski-determinanten

     

300

zero-input response

svaret för nolltillförsel

300

zero-state response

svaret för nolltillståndet