Bedšmning av ansškningar till VetenskapsrŒdet: En rapport frŒn ordfšranden i beredningsgruppen.

 

Jag har haft det stora fšrtroendet att fŒ vara ordfšrande fšr beredningsgruppen i matematik pŒ VR i tre Œr. Jag vill beskriva lite om hur arbetet gŒr till och vilka fšrutsŠttningarna Šr. Jag tror det kan vara nyttigt fšr framtida sškande att fŒ en inblick i hur det fungerar och hur mŒnga som finansieras.

 

Fšrst lite statistik. SŒ hŠr mŒnga bidragsansškningar har hanterats av beredningsgruppen fšr matematik de senaste Œren.

 

 

2015

2015

2016

2016

2017

2017

 

Unga forskare

Projekt

Unga forskare

Projekt

Unga forskare

Projekt

Sškande

46

94

48

100

29

117

Finansierade

6

17

8

18

7

19

 

Projektbidragen till de unga forskarna har bytt namn och heter nu etableringsbidrag. Andelen kvinnliga sškande har varit rŠtt lŒgt, t.ex. 13% fšr 2017. Beviljandegraden fšr kvinnliga sškande har varit strax šver den fšr manliga sškande.

 

Huvuddragen i processen

 

Ansškningarna bedšms och rangordnas av en beredningsgrupp med normalt 13 ledamšter. Varje ansškan lŠses och ges preliminŠra betyg och utlŒtanden av 3 ledamšter. Varje ledamot rangordnar ocksŒ alla ansškningar som hen har lŠst inom varje kategori (unga/projekt).  Under ett tvŒ dagar lŒngt mšte i slutet av sommaren trŠffas sen hela beredningsgruppen och gŒr gemensamt igenom alla ansškningar och beslutar en gemensam rangordning och betygsŠttning. Beredningsgruppen har en egen budget som sŠkert tillfaller gruppens ansškningar. Den har alla de tre Œr jag varit ordfšrande motsvarat ca 21 projektbidrag. Beredningsgruppen har en viss frihet att flytta pengar mellan unga forskare och de ordinarie projektbidragen (motsvarande ca ett projekt). Sedan gšr vi ocksŒ en reservlista. De pŒ reservlistan Šr med och konkurrerar om en pott omfšrdelningsmedel som NT-rŒdet fšrdelar mellan samtliga 19 beredningsgrupper. SŠrskilt 2016 och 2017 har ansškningarna frŒn matematiks beredningsgrupp varit framgŒngsrika vid denna omfšrdelning. Det beror sŠkert till stor del pŒ att Šven de som stŒr pŒ reservlistan har varit mycket starka ansškningar.

 

 

Bedšmning

 

De instruktioner som beredningsgruppen fŒr finns beskrivna i handboken. NŒgra punkter som kan vara intressanta Šr:

-"orginality and novelty" skall vŠga mindre tungt Šn "scientific quality" och "merits of applicant" .

- eventuella medsškande pŒverkar inte "merits of applicant" utan huvudsakligen "feasibility". Dvs det kan vara bra att ha med en komplementerande forskare som bidrar till att gšra projektets genomfšrbarhet trovŠrdigt, men annars pŒverkar det inte sŒ mycket.

- LŠrosŠte tas inte hŠnsyn till.

- lder tas inte hŠnsyn till.

- Derivatan i produktionen Šr viktig, man kan inte leva enbart pŒ alltfšr gamla meriter.

- Vid slutdiskussionen dag tvŒ, nŠr man jŠmfšr de ansškningar som ligger runt grŠnsen fšr finansiering, skall man vŠga in "ršrlighet" och "kšn", dvs det Šr positivt att byta universitet och att tillhšra det underrepresenterade kšnet (vara kvinna). Innan det skall man inte vŠga in dessa kriterier.

- Matematik Šr ett mycket brett omrŒde och vissa ansškningar ligger utanfšr samtliga ledamšters specialistkompetens. DŒ kan man tillfrŒga en extern granskare som bara fŒr yttra sig om en eller nŒgra enstaka ansškningar.  Det blir dŒ ett sŠrskilt yttrande utšver de tre i beredningsgruppen som vŠgs in vid mštet. (Det fungerar enligt mig bŠst nŠr man kan skicka flera ansškningar till samma externa granskare och fŒ en tydlig rangordning frŒn denne.) Man fŒr skicka max 10% av ansškningarna till extern granskare.

- Man anses jŠvig mot alla som sšker fšr att vara pŒ ens egen institution (eller motsvarande) och sŒdana man samarbetat med, f.d. doktorander, etc. €r man jŠvig sŒ deltar man inte alls. Man lŠmnar rummet nŠr en sŒdan ansškan diskuteras och kan inte se utlŒtanden.

 

Betyg och omdšmen

 

I handboken med instruktioner till de som sitter i beredningsgruppen finns lite statistik. Mycket grovt kan man sŠga att ungefŠr hŠlften fŒr 3 eller 4 och ungefŠr hŠlften fŒr 5 eller 6. NŒgra fŒ fŒr betyget 1,2 eller 7.

Varje ansškan fŒr en huvudansvarig bedšmare som skriver det slutgiltiga utlŒtandet baserat pŒ alla tre preliminŠra utlŒtanden och diskussionen under mštet. De kan dŠrfšr variera en del i lŠngd och stil.

 

SŒllning

 

Infšr mštet gšr VRs tjŠnstemŠn en fšrsta hšgst preliminŠr rangordning baserat pŒ ledamšternas rangordningar. UngefŠr 30% av ansškningarna inom varje kategori "sŒllas" baserat pŒ denna rangordning.  Det Šr ansškningar som inte anses ha nŒgon chans och dŠrmed inte diskuteras lika ingŒende pŒ mštet fšr att spara tid Œt diskussionerna om de som har stšrst chans att fŒ projektmedel. De sŒllade ansškningarna fŒr bara ett samlat betyg och en standardtext och inget individuellt omdšme. Jag vill understryka att vi inte slaviskt fšljer den preliminŠra rangordningen. Varje Œr har nŒgra ansškningar som Šr bland de lŠgsta 30% lyfts upp och fŒtt en ordentlig diskussion. Det har framfšrallt varit ansškningar dŠr det rŒtt stor oenighet preliminŠrt, t.ex. om en ledamot har rangordnat en ansškan bland de bŠsta, medan de andra tvŒ har rangordnat den lŒngt ner. Alla ledamšter i beredningsgruppen kan krŠva att en ansškan lyfts upp och diskuteras mer ingŒende under mštet.

 

 

Hur utses beredningsgruppen

 

NT-rŒdet Šr en grupp pŒ 9 forskare som styr mycket av processen och bestŠmmer flera av reglerna. De utser fšrst ordfšrande och vice ordfšrande fšr var och en av de 19 beredningsgrupperna. Under mina tre Œr var vice ordfšrande i matematikgruppen fšrst Gunilla Kreiss (2015,2016) och sedan Jana Bjšrn (2017).  Man sitter ofta som ordfšrande i 3 Œr och jag har inte fšr avsikt att vara kvar 2018. Medlemmarna i beredningsgruppen fšreslŒs av ordfšrande, ibland i diskussion med vice ordfšrande, men mŒste godkŠnnas av en av forskarna i NT-rŒdet, som Šr utsedd som ansvarig observatšr fšr beredningsgruppen. Hen sitter ocksŒ med pŒ beredningsgruppens mšte.

En fšrŠndring som jag genomfšrde var att jag nŠstan uteslutande tillfrŒgade forskare som inte var verksamma i Sverige. I regelverket stŒr att det mŒste vara minst 40%. Det gjorde jag fšr att minimera jŠvsproblematiken och jag tycker det har fungerat mycket bra. Fšrst med detta var datalogerna, men flera beredningsgrupper fšljer nu efter. Det har varit lite svŒrare att rekrytera ledamšter nŠr man frŒgar utlŠndska forskare Šn vad jag tror det hade varit om jag frŒgat forskare verksamma i Sverige, som kanske kŠnner stšrre plikt att stŠlla upp.

Matematik Šr ett brett omrŒde och vi har fšrsškt sprida fšr att fŒ mŒnga olika sorters matematik representerade i beredningsgruppen. Samtidigt har jag tagit hŠnsyn till att vissa omrŒden har mycket fler ansškningar Šn andra och det behšvs fler representanter frŒn dessa forskningsomrŒden.

 

-LŠnk till beredningsgruppen fšr 2017.

 

Framtiden - personliga reflektioner

Matematik har flest ansškningar av alla beredningsgrupper pŒ NT. Antalet ansškningar har škat de senaste Œren och i takt med det har ocksŒ beviljandegraden sjunkit. Den budget vi har bestŠms av tidigare Œr och fšrŠndringar sker framfšrallt inom omfšrdelningssteget bland reservlistan och det Šr en mycket lŒngsam process.


Ledamšterna i beredningsgruppen har gjort ett mycket stort jobb. De har alla varit satta att bedšma 32-35 ansškningar, varav flera en bra bit utanfšr deras expertisomrŒde. PŒ det hela har ledamšterna i beredningsgruppen gjort en mycket serišst jobb under alla dessa tre Œr. Jag Šr švertygad om att alla de som fŒtt finansiering Šr vŠldigt duktiga forskare med mycket starka projektbeskrivningar. MŒnga av dem som inte fŒtt finansiering Šr ocksŒ vŠldigt duktiga forskare. Det som har kŠnts jobbigast i processen fšr mig Šr just detta att det Šr sŒ mŒnga bra ansškningar som inte har kunnat finansieras.

 

Jag glŠds Œt att det kommer in sŒ mŒnga ansškningar i matematik och att vi har sŒ mŒnga duktiga matematiker i landet som kan vara med och konkurrera om projektbidragen. Men jag tror att vi har kommit ungefŠr till smŠrtgrŠnsen fšr hur mŒnga ansškningar som en beredningsgrupp kan hantera med det hŠr systemet. Ett fšrslag man ofta hšr Šr att dela upp i tillŠmpad och fundamental (ren?) matematik. Jag tror det vore bŠttre i sŒ fall att infšra nŒgon sorts regel t.ex att har man fŒtt lŒgt betyg tvŒ Œr i rad fŒr man stŒ šver ett Œr innan man kan sška igen. Men en sŒdan fšrŠndring mŒste tas mycket hšgre upp i VRs organisation.

 

En viktig princip fšr mig Šr att VRs bedšmningar skall stŒ fortsatt fria frŒn lŠrosŠtena. Jag upplever att linjestyrningen Šr allt hŒrdare pŒ mŒnga universitet och att man som forskare Šr alltmer beroende av beslut frŒn prefekt, rektor och styrelse.  €ven flera externa finansiŠrer lŒter universiteten gallra fram ansškningar fšrst. Det Šr viktigt att det inte blir pŒ det sŠttet fšr VR utan att VR fŒr fortsŠtta vara en fri mšjlighet fšr alla enskilda forskare att sška pengar till den egna forskningen sŒ oberoende av lŠrosŠte och anstŠllning som mšjligt.

 

 

Svante Linusson