Lunds Universitet
Matematiska Institutionen

Ordinära differentialekvationer, fortsättning, Muntafrågor, vt 00

1: Vad är kretsavbildningen för något?

2: Vad vet vi om lösningsrummet till ett singulärt system? Har fundamentalmatrisen någon speciell form?

3: Vad innebär det att ett system är svagt singulärt? Hur blir formen på fundamentalmatrisen i så fall?

4: Specialisera ovanstående fråga till fallet då matrisen A(z) i systemet x'(z)=A(z)x(z) är av typ 2x2. Konkretisera i termer av egenvärden för relevanta matriser.

5: Beskriv Frobenius' metod för att lösa svagt singulära andra ordningens DE. Härled indicialekvationen, och beskriv vad som händer i olika fall som beror av rötterna till densamma.

6: Beskriv metoden med separation av variabler. Hur uppkommer egenvärdesproblem härvid?

7: Beskriv vad Greens funktion har för betydelse för randvärdesproblem.

8: Beskriv utsagan av spektralsatsen. I vilken mening är den analog med spektralsatsen för själv-adjungerade matriser?

9: Bevisa Sturms jämförelsesats med hjälp av Prüfers substitution.