Kursanalys SF1626 CMEDT2 2017/18 period 2

Håkan Hedenmalm (föreläsare), Nils Dalarsson (övningar, seminarier)
Kursen gick november-december 2017

Kursstatistik:
Antal registrerade studenter: 47 (26 kv) st. Av dessa 41 (23 kv) st deltog vid tentamen.
Antal godkända studenter efter ordinarie tentamen 2018-01-08: 29 (17 kv) st.
Antal godkända studenter efter omtentamen 2018-03-14: 32 (19 kv) st.
Examinationsgrad efter ordinarie tentamen 2018-01-08: 62% (65% kv) bland kursregistrerade, samt 71% (74% kv) bland deltagare i tentamen. Examinationsgrad efter omtentamen 2018-03-14: 68% (73% kv) bland kursregistrerade, samt 78% (82% kv) bland deltagare i ordinarie tentamen.
Betygsfördelning vid ordinarie tentamen: A 10%, B 5%, C 15%, D 20%, E 22%, F 29%.

Kursen upplägg

Detta är en kurs som ges till många program, och har momenten föreläsningar, övningar, samt seminarier. Av dessa innehåller seminariedelen ett provmoment som kan ge bonus på tentamen (avseende del A). Tentamen är tredelad (del A, B, C). Härvid är del A enklast, och del C svårast. Examinationsfrekvensen har stigit jämfört med tidigare år, från ca 50% till nu 70%. Detta är positivt, och förbättringen beror troligtvis på både undervisning och tentamensstruktur. Seminarieuppgifterna (duggor) har blivit bättre anpassade till studenternas kunskapsnivå, och tentamensuppgifterna blivit mer rättframma generellt.

Teknologernas syn på kursen

Återkoppling med studeranderepresentanterna skedde under kursens gång, med ett möte där kursen diskuterades från ett studerandeperspektiv.

Kursnämndsmöte

Slutsatser:

Kursen kan såklart förbättras ytterligare, men väsentligen kan vi utgå från nuvarande mall och lyssna till studenternas synpunkter enligt ovan. Genomströmningen var god, ca 70% vid tentamen i januari. Detta är en klar förbättring jämfört med tidigare där genomströmningen hållit sig kring 50%. Förmodligen beror förbättringen på både undervisning och tentamensstruktur. En möjlig förbättring vore att gå i riktning av fortlöpande examination med kontrollskrivningar under kursens gång, där studenterna kan bli helt godkända före tentamen. Detta kräver dock extra insatser med skrivningsvakter under kontrollskrivningar jämfört med nuvarande system med duggor.