Kort A

Symboler och förkortningar i svenska sjökort

Observera att Kort A inte längre används i Svenska sjökort. För aktuell information hänvisas till Kort 1 (INT-1).
Strandlinjen
Mycket låg strand Mätt strandlinje
Fjär, strand torr vid
lågvatten
Vass eller säv
Kustformer
-fj fjord eller fjärd -v vik
-sd sund -u udde
-h holme -h:na holmarna
-bg berg -b båda
-gr grund -gr:n grunden
-kl klabb -k kobb, kobbe
-sk skär -sk:n skären
-hl häll, hälla  
Terräng
Höjdkurvor Berg
Jordkulle Väl synligt enstaka träd
Lövskog Barrskog
Blandskog Fors, vattenfall
Fasta punkter
Triangelpunkt Fixerat läge
Gränsröse  
Höjd med höjdangivelse Rikskoordinater
Förkortningar
 St Stora  L Lilla
 Y Yttre  I Innre
 M Mellersta  G:la Gamla, gammal
 S:t Sankt  ca Cirka
 Ufs Underrättelser för sjöfarande  Sv L Svensk Lots
 Ufb Underrättelser för båtsporten  
Hamnar
Ankarplats  Hamn Hamn
Ankring förbjuden Varning för ankring
Fasta fiskeredskap Fiskodling
Brygga Kaj
 Ro/Ro Terminal för Ro-Ro fartyg Dykdalb, stenkista
Kran Hamnkontor
Tullhus Fiskehamn
Marina Sopmaja/Toalett
Torrdocka Flytdocka
Slip, uppdragningsplats Ramp, släpställe
Tippningsplats Brädgård
Vårdcentral Radioanmälningspunkt
Under konstruktion Under utfyllning
Fiske förbjudet Varning för fiske
Dykning förbjuden Varning för dykning
Vägar och broar
Motorväg, väg Järnväg (med station)
Spårväg Gångstig
Tunnel Färja, linfärja
Teleledning Kraftledning (med mast)
Linbana Akvedukt
Mast Pipeline, avlopp, rör
Sluss Fast bro
Svängbro Klaffbro
Pontonbro Gångbro, spång
Fri höjd och bredd Damm
försänkning,
fasta sjöfartshinder
Vall, bank
Genomskärning,
krondike
Vägbank
Bebyggelse
Tätort Byggnader
By Slott, herrgård
Hus Monument
Kyrka Kapell
Telekontor Postkontor
Ruin Flygplats
Sjukhus Torn
Skorsten Vattentorn
Väderkvarn Vindkraftverk
Fabrik Såg
Tegelbruk Oljecictern, tank
Telefon  
Stationer
Livräddningsstation Lotsstation
Plats till sjöss där lots möter Dito för stora tankfartyg
(Very Large Crude Carrier)
Utkiksstation Signalstation, signalmast
Helikopterlandningsplats Första hälpen utrustning
Fyrar och fyrljus
Fyrens läge Fyrljus (enfärgat)
Sektorfyr Ensfyrar
Fyrskepp
 Aux Bifyr  Obscd Skymt ljus
 (occas) Fyr tänd vid behov  (exting) Släckt fyr
 (intens) Intensifierat ljus  (conspic) Väl synlig
 ö Övre  n Nedre
Färger
 Am Ambrafärgat  B Svart
 Bu Blått  G Grönt
 Gy Grått  Or Orange
 R Rött  Vi Violett
 W Vitt  Y Gult
Sjömärken
Lysbojar Lysprickar
Babordsboj, plattboj Styrbordsboj, spetsboj
Klotboj Pelarboj
Bojar med topptecken Förtöjningsboj
Superboj
Prickar med topptecken Farledens huvudriktning
Båk Kummel
Stångmärke Tavla
Sjömärke Stenröse
Målad fläck  
Radiofyrar
Radiotelegrafstation Radiotelefonstation
Radiofyr Cirkulär radiofyr
Riktad radiofyr Radiopejlstation
Radarstation Svarande radiofyr
(med morse)
Ständigt sändande radiofyr Flygradiofyr
Decca Deccastation Nödtelefon, nödradio
Radio/TV mast och torn Radarreflektor
Sjöfartshinder
Alltid synligt skär Sten i vattenytan
Sten under vattenytan Undervattenssten
med minsta djup
Undervattenshinder,
svept till angivet djup
Vrak synligt över
vattenytan
Vrak med endast
masterna synliga
Vrak farligt för
ytnavigering
Vrak med minsta djup Vrak svept till
angivet djup
Vrak djupare än 18m Oren botten, vrakrester
Undervattenshinder Varningskurva
Pålar eller stockar
under vattenytan
Borrtorn, borrplattform
 PA Ungefärligt läge
(Position Aproximate)
 PD Osäkert läge
(Position Doubtfull)
 ED Existens tvivelaktig
(Existence Doubtfull)
 Well Utlopp, rörhuvud
Gränser och farleder
Enslinje I ens med
Sektorgräns Farled
Tungtrafikkorridor
med minsta djup
Undervattenskabel
Område med
undervattenskablar
Övergiven
undervattenskabel
 Tk Telekabel  Krk Kraftkabel
Rörledning Område med rörledningar
Övergiven rörledning Marin gränslinje
i allmänhet
Skyddsområde Kontrollområde
Skjutområdesgräns Ankringsområde
Tippningsområde Korthänvisning
 5 kn Fartbegränsning Territorialvattengräns
Tullgräns Riksgräns
Outmärkt farled, båtsportled
(med minsta djup)
Baslinje med baslinjespunkt
Varning för bottenaktiviteter Förbut mot bottenaktiviteter
Djup och djupsiffror
 03   12   58   12 Djupsiffror Kurvsiffror
 75 Lutande siffra, djupet i läget  12 Rak siffra, djup på
intilliggande grund

 60
Lodning utan bottenkänning  SD Tvivelaktigt djup
(Soundings Doubtfull)
 (75) Djupsiffran ej i position Minsta djup i trång passage
Område svept eller ramat
till angivet djup
Muddrat område
(med djup och år)
Muddrad farled
(djup kontrolerat med ram)
Område innom vilket endast
djup ner till 3m är
fullständigt utsatta
Icke sjömätt område Djupkurvor
Bottenbeskaffenhet
 Sl Slam  Ga Gyttja
 Mr Mudder  La Lera
 Sd Sand  Gr Grus
 Ss Singel  Kr Klapper
 St Sten  Bl Block
 K Klippbotten  Sk Skal
 Gs Sjögräs  T Tång
 ls Lös  f fin
 gv grov  
Kompass
 N Nord  O   E Ost
 S Syd  V   W Väst
 NO  NE Nordost  SO  SE Sydost
 SV  SW Sydväst  NV  NW Nordväst
 N Norra  Ö Östra
 S Södra  V Västra
Magnetiskt störningsområde